A world's leading developer of intelligent VMS and PSIM software
Where to buy

Потребителско Споразумение

Настоящото Споразумение определя условията за използване от потребителите на материалите и услугите на уебсайта www.axxonsoft.com (наричан по-долу „Уебсайт“)..

Термините, използвани в настоящото Потребителско Споразумение, имат следните значения:

 • "Уебсайт"е уебсайтът, публикуван под името на домейна www.axxonsoft.com.
 • "Потребител" е лице, което осъществява достъп до информация, публикувана на уебсайта.
 • "Администратор на Уебсайта" означава лицата, упълномощени да извършват действия от името на уебсайта, включително, но не само: управление на уебсайта.

A. Общи условия

 1. Използването на материали и услуги на Уебсайта се регулира от международното право.
 2. Настоящото Споразумение е публична информация. При достъп до материалите на Уебсайта се счита, че Потребителят е дал съгласието си с настоящото Споразумение.
 3. Администраторът на Уебсайта има право по всяко време да променя едностранно условията на настоящото Споразумение. Тези промени влизат в сила веднага след публикуването на новата версия на Споразумението на Уебсайта. Ако Потребителят не се съгласява с промените, направени в Споразумението, той / тя е длъжен да прекрати своя достъп до Уебсайта и да спре използването на материалите и услугите на Уебсайта.

B. Задължения на Потребителя

 1. Потребителят се съгласява да не предприема действия, които могат да се разглеждат като нарушаващи международното право, включително в областта на интелектуалната собственост, авторското право и / или сродните с него права, или каквито и да било действия, които водят или могат да доведат до нарушаване на нормалното функциониране на Уебсайта или услугите на Уебсайта.
 2. Използването на материали на Уебсайта без съгласието на притежателя на авторските права не е разрешено. Лицензионни споразумения (получаване на лицензи) трябва да бъдат сключени със притежателите на авторските права за законното използване на материалите на Уебсайта.
 3. Връзка към Уебсайта трябва да бъде предоставена при цитиране на материали на Уебсайта, включително всички защитени с авторски права произведения.
 4. Коментари и други записи от Потребителя на Уебсайта не трябва да нарушават международното право и социално приетите норми на морал.
 5. Потребителят е предупреден, че Администраторът на Уебсайта не носи отговорност за Посетителя, който посещава или използва външни ресурси от връзки, съдържащи се в Уебсайта.
 6. Потребителят се съгласява, че Администраторът на Уебсайта не носи отговорност и не носи преки или косвени задължения към Потребителя по отношение на евентуални или реални загуби поради каквото и да е съдържание на Уебсайта, регистрация на авторски права и информация за тази регистрация, налични стоки и услуги на или получени чрез външни уебсайтове или ресурси или други контакти, които Потребителят е осъществил, използвайки информация, публикувана на Уебсайта или връзки към външни ресурси.
 7. Потребителят се съгласява, че всички материали и услуги на Уебсайта или всяка част от тях могат да бъдат придружени от реклами. Потребителят се съгласява, че Администраторът на Уебсайта не носи никаква отговорност и не носи никакви задължения, свързани с такива реклами.

C. Разни условия

 1. Всички възможни разногласия, произтичащи от настоящото споразумение или свързани с него, се разрешават в съответствие с международното право.
 2. Нищо в Споразумението не трябва да се тълкува като установяване на отношения между агент и клиент, партньорство, съвместно предприятие, лична заетост или каквито и да било други отношения, които не са изрично предвидени в настоящото споразумение между Потребителя и Администратора на Уебсайта.
 3. Решението на съда за обезсилване или неприложимост на който и да е член от настоящото споразумение не обезсилва други условия на това Споразумение.
 4. Бездействието от страна на Администратора на Уебсайта, ако някой Потребител наруши условията на настоящото споразумение, не пречи на Администратора на Уебсайта да предприеме по-късно съответни действия за защита на интересите и авторските права на AxxonSoft върху материалите на Уебсайта, защитени от закона.

Потребителят потвърждава, че се е запознал/а с всички точки от настоящото споразумение и недвусмислено ги приема.