Водещ световен разработчик на интелигентен VMS и PSIM софтуер
Къде да се купи
Свържете се с нас

Политика относно обработката на лични данни на уебсайта www.axxonsoft.com

Тази Политика за поверителност на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) определя условията за обработка и защита на личните данни на Потребителите на уебсайта. Тази Политика за поверителност обхваща цялата информация, събрана чрез уебсайта с домейн име www.axxonsoft.com (наричан по-долу "Уебсайт"), която Администраторът на уебсайта и/или други Потребители на Уебсайта могат да получават за Потребителя, докато управлява или използва Уебсайта и неговите услуги.

A. Общи условия

 • Вашата поверителност е важна за нас. Тази декларация за поверителност предоставя информация за личните данни, които AxxonSoft събира, както и за начините, по които се използват тези лични данни.
 • В рамките на настоящата Политика за поверителност термините, изброени по-долу, имат следните определения:
  • "Уебсайт" е интернет сайт, разположен под домейн името www.axxonsoft.com.
  • "Потребител" е лице, което има достъп до информация публикувана на Уебсайта и/или се регистрира на Уебсайта, за да използва форума на Уебсайта и други персонализирани услуги.
  • "Администратор на уебсайта са лицата, упълномощени да извършват действия от името на уебсайта, включително, но не само: управление на уебсайта.
  • Терминът "лична информация" или "лични данни" предполага:
   • Информация, която Потребителят предоставя за себе си при регистрация (създаване на акаунт) или при използване на услугите на Уебсайта. Информацията необходима за предоставянето на услуги е маркирана по различен начин. Друга информация се предоставя от Потребителя по негова / нейна преценка.
   • Данни, които автоматично се прехвърлят към услугите на Уебсайта с помощта на софтуер, инсталиран на устройството на Потребителя, включително IP адрес, бисквитки (вижте Политиката за Бисквитките за подробности), информация за браузъра на Потребителя (или друга програма, която осъществява достъп до услугите), технически характеристики на оборудването и софтуера, използвани от Потребителя, датата и часа на достъп до услугите, адресите на заявените страници, информация за Интернет доставчика и друга подобна информация.
   • Друга информация за Потребителя, която може да бъде обработена съгласно Потребителското Споразумение е публикувана на Уебсайта.
 • Тази Политика за Поверителност се отнася само за уебсайта. Администраторът на уебсайта не наблюдава и не носи отговорност за уебсайтовете на трети страни, до които Потребителят има достъп чрез връзките, достъпни на уебсайта.
 • Използвайки услугите на уебсайта, Потребителят дава косвено съгласие с настоящата Политика за Поверителност и условията за обработка на личната му информация, посочени в нея; ако Потребителят не се съгласи с тези условия, той / тя трябва да се въздържа от използването на услугите на Уебсайта.

B. Цели на обработването на личната информация на Потребителите

 • Уебсайтът събира и съхранява само личната информация, която е необходима за предоставяне на услуги или за сключване на споразумения и договори с Потребителя, с изключение на случаите, когато законът изисква задължително съхранение на лична информация за определен период от време, определен от закона
 • Уебсайтът обработва личната информация на потребителя за следните цели:
  • Да идентифицира регистриран потребител на уебсайта, за да му осигури достъп до персонализираните ресурси на Уебсайта и / или за създаване на акаунт след получаване на съгласието на потребителя за създаване на акаунт.
  • За получаване на обратна връзка от Потребителя, включително изпращане на известия и искания относно използването на Уебсайта, предоставяне на услуги, обработка на заявки и приложения от Потребителя.
  • За идентифициране на местоположението на потребителя за сигурност и предотвратяване на измами.
  • За потвърждаване на автентичността и пълнотата на личните данни, предоставени от Потребителя.
  • За осигуряване за потребителя на ефективна клиентска и техническа поддръжка в случай на проблеми, свързани с използването на уебсайта, на софтуера на AxxonSoft и на други услуги, предоставяни от AxxonSoft.
  • За рекламиране със съгласието на Потребителя.
 • AxxonSoft може да събира и използва следните видове лична информация:
  • Информация за използването на този уебсайт от Потребителя.
  • Информация, която Потребителят предоставя с цел регистрация в уебсайта.
  • Информация за транзакции, извършени през този уебсайт.
  • Информация, която Потребителят предоставя с цел абонамент за услугите на уебсайта.
  • Всякаква друга информация, която потребителят изпраща на AxxonSoft.

C. Условия за обработка на личната информация на Потребителите и прехвърлянето й на трети страни

 • Уебсайтът съхранява личната информация на потребителя в съответствие с вътрешните разпоредби на AxxonSoft.
 • Личната информация на потребителя остава поверителна, освен в случаите, когато Потребителят доброволно предоставя информация за себе си за общ достъп до неограничен брой лица. Когато използва отделни услуги, Потребителят се съгласява, че определена част от личната му информация става общодостъпна. Потребителят се уведомява, когато се предоставя тази информация.
 • Уебсайтът има право да прехвърли личната информация на Потребителя на трети страни в следните случаи:
  • Потребителят е изразил съгласието си за подобни действия.
  • Прехвърлянето е необходимо на Потребителя да използва определена услуга или за изпълнението на определено споразумение или договор с Потребителя.
  • Прехвърлянето се осигурява от приложимото законодателство в рамките на установената от закона процедура.
  • Ако уебсайтът бъде продаден, купувачът поема всички задължения за спазване на условията на настоящата Политика за Поверителност във връзка с личната информация, получена от споменатия купувач.
 • В допълнение към изложеното до сега, разумно необходими за целите, посочени по-горе, AxxonSoft може да разкрие личната информация на Потребителя до степен, в която се изисква това по закон, във връзка с каквито и да е съдебни производства или бъдещи съдебни производства, и с цел установяване, упражняване или защитаване на своите законни права.
 • Личните данни на Потребителя се обработват без ограничение във времето по всякакви законни средства, включително информационни системи за лични данни, използващи инструменти за автоматизация или без използване на такива средства.
 • В случай на загуба или разкриване на лични данни, Администраторът на уебсайта незабавно информира Потребителя за загубата или разкриването на лични данни.
 • Администраторът на Уебсайта предприема всички необходими организационни и технически мерки за защита на личната информация на Потребителя от неоторизиран или случаен достъп, унищожаване, модифициране, блокиране, копиране, разпространение, както и от други незаконни действия на трети страни.
 • Администраторът на Уебсайта, заедно с Потребителя, предприемат всички необходими мерки за предотвратяване на загуби или други негативни последици, причинени от загубата или разкриването на личните данни на Потребителя.

D. Задължения на страните

 • Потребителят има задължението:
  • Да предоставя информация, включително лични данни, за да използва уебсайта и определени услуги.
  • Да актуализира или допълва предоставената информация, ако тази информация се промени.
 • Администраторът на уебсайта има задължението:
  • Да използва получената информация само за целите, посочени в раздел 2 от настоящата Политика за Поверителност.
  • Да гарантира, че поверителната информация се пази в тайна, да не я разкрива без предварителното писмено съгласие на Потребителя, както и да не продава, обменя, публикува или разкрива получените лични данни на Потребителя по какъвто и да е друг начин, освен както е предвидено в настоящата Политика за Поверителност.
  • Да предприеме предпазни мерки за защита на поверителността на личните данни на Потребителя съгласно процедурата, която обикновено се използва за защита на такава информация в съществуващата бизнес практика.
  • Да блокира лични данни, отнасящи се до съответния Потребител от момента на съобщението или искането на Потребителя или неговия / нейния законен представител или упълномощения орган за защита на правата на субектите на лични данни за периода на проверка в случай на разкриване на ненадеждни лични данни или незаконни действия.
  • Да предостави на Потребителя достъп до личните му данни, да актуализира, анулира или променя личните си данни безплатно, за да предостави всички други права, предоставени съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) от заявката на потребителя до privacy@axxonsoft.com.

E. Отговорности на страните

 • Администраторът на Уебсайта, когато не изпълнява задълженията си, носи отговорност за загубите, претърпени от Потребителя във връзка със злоупотреба с лични данни.
 • В случай на загуба или разкриване на поверителна информация, Администраторът на Уебсайта не носи отговорност, ако тази поверителна информация:
  • Е стана публична преди загубата или разкриването й.
  • Получена е от трета страна преди получаването й от администратора на уебсайта.
  • Е била разкрита със съгласието на Потребителя.

F. Уреждане на спорове

 • Преди да се заведе иск в съда за спорове, произтичащи от отношенията между Потребителя на Уебсайта и Администратора на Уебсайта, е задължително да се подаде иск (писмено предложение за доброволно уреждане на спора).
 • Получателят на исковата молба трябва да уведоми писмено заявителя за резултатите от разглеждането на исковата молба в рамките на 20 (двадесет) календарни дни от датата на получаване.
 • Ако не бъде постигнато споразумение, спорът ще бъде отнесен до съд за разглеждане в съответствие с действащото законодателство.

G. Допълнителни условия

 • AxxonSoft ще съхранява цялата лична информация, предоставена от Потребителя, на своите защитени сървъри. Личната информация на Потребителя може да се съхранява и обработва на територията на чужди държави.
 • Администраторът на Уебсайта има право да прави промени в настоящата Политика за Поверителност без съгласието на Потребителя. Ако Администраторът на Уебсайта направи някакви съществени промени в Политиката за Поверителност на Уебсайта ще бъде поставено забелязващо се известие.
 • Новата Политика за Поверителност влиза в сила от момента на публикуването й на Уебсайта, освен ако в новото издание на Политиката за Поверителност не е предвидено друго.
 • Продължаването на използването на Уебсайта от страна на Потребителя, след като Администраторът на Уебсайта публикува каквито и да е промени в Политиката за Поверителност, ще означава приемането от Потребителя на промените и неговото / нейното съгласие да ги спазва и да бъде обвързан от модифицираната Политика за Поверителност.
 • Всички коментари или въпроси относно настоящата Политика за поверителност трябва да се изпращат по имейл на privacy@axxonsoft.com
 • Настоящата Политика за поверителност е публикувана на следния уеб адрес:bg.axxonsoft.com/agreement/privacy-policy
 • Настоящата Политика за поверителност е неразделна част от Потребителското Споразумение, публикувано на следния уеб адрес: bg.axxonsoft.com/agreement